کارگاه ریخته‌گری شیشه

کارگاه ریختگری شیشه در جهت احیای این تکنیک که از زمان هخامنشان تا بحال در ایران انجام نشده با هدف معاصر سازی شیشه ایران با توجه به تاریخ دیرینه ایرانیان ...

کارگاه ریختگری شیشه در جهت احیای این تکنیک که از زمان هخامنشیان در ایران انجام نشده  و هنر معاصر شیشه با توجه به تاریخ ایرانیان دایرشده است.