این کارگاه در سال 1399 تاسیس شده است. طراحی فرم‌های نو و اجرای آن‌ها با کیفیتی ایده‌آل از محور‌های مهم این کارگاه است. 

برنامه کنونی کارگاه شناخت بازار و سلایق مردمی است و سپس بهبود فرم‌های مورد استفاده عموم و عرضه‌ی آن است .