طراحی و ساخت آثار هنری در زمینه قلمزنی و جواهرات به روشهای دستی و ریخته گری شده و فروش آن در سطح کشور از طریق امکانات موجود در فضاهای مجازی.