ساخت آثار حجمی ،منبت و مجسمه سازی با متریال چوب و  تولید  منابع نور حجمی بر گرفته از خط کوفی قرآنهای صدر اسلام