تعدادبالا رابطی برای خرید و معرفی محصولات بصورت عمده برای تامین محصولات کسب و کارهای محلی است .