مرکز رشد دانشگاه بین المللی چابهار

مرکز رشد دانشگاه بین المللی چابهار یک مرکز رشد در شهر چابهار می باشد