ویرالینک یک پلتفرم ابری اینترنت اشیاست که میتوان جهت جمع آوری پردازش و مصور سازی داده ها و همچنین تدوین سناریو های گرافیکی از طریق زنجیره قواعد راه اندازی شده تا برای فعالان اینترنت اشیا راه رسیدن به محصول مبتنی بر فناوری ابری را کاهش دهد.