شرکت تحلیل گران رای گستر کاسپین

شرکت رای گستر از سال ۱۳۹۴ شروع به فعالیت کرده و قصد دارد نرم افزار جدیدی به نام ارزیابی عملکرد که مشابه داخلی با این امکانات را ندارد به عنوان ...

نرم افزار ارزیابی عملکرد امکانات ویژه و مطلوبی را دراختیار مجموعه های کوچک و بزرگ و سازمان ها جهت ارزیابی دقیق کارکنان و میزان پیشرفت پرسنل براساس اهداف آن مجموعه ها قرارمی دهد . امکاناتی از جمله:

-گردش فرایند اتوماتیک

-تعریف شاخص های داینامیک

-امضا الکترونیکی

-تعریف مراحل مختلف ارزیابی

-امکان تخصیص امتیاز به هر شاخص

-تعیین نتیجه ارزیابی براساس الگوهای مختلف