رویداد جذب سرمایه ۶ استارت آپ حوزه بازی و سرگرمی

رویداد جذب سرمایه ۶ استارت آپ حوزه بازی و سرگرمی

نظر به اهمیت توسعه زیست بوم کارآفرینی، صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری گروه پیشگامان کارآفرینی کارن در نظر دارد
رویداد دوشنبه های استارتاپی را در حوزه بازی و سرگرمی در تاریخ 12 مهرماه به صورت آنالین برگزار نماید .
کارن کراد به عنوان کارگزار صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری توانسته است 23 دوره رویداد دمودی به عنوان سلسله
رویدادهای دوشنبه های استارتاپی در حوزه های مختلف برگزار نماید.
این رویداد به منظور شناسایی استارتآپ ها و طرحهای سرمایه پذیر، تسهیل روند جذب سرمایه و به همرسانی صاحبان
کسبوکارهای نوپا و سرمایه گذاران خطرپذیر و معرفی طرحهای دارای پتانسیل به سرمایه گذاران فعال در اکوسیستم، انجام
میشود.

تاریخ برگزاری رویداد: دوشنبه 12 مهرماه 1٤٠٠
ساعت برگزاری رویداد: 1٠ الی 12
https://online.inif.ir/ch/demoday :لینک حضور در رویداد

نظرات