کارگروه طراحی نوروبیومیمتیک مد و پوشاک شتابدهنده آبانا

کارگروه طراحی نوروبیومیمتیک مد و پوشاک شتابدهنده آبانا یک شتابدهنده در شهر تهران می باشد

بوم کسب و کار نوروبیومیمتیک مد و پوشاک شتابدهنده آبانا

پروژه مورد نظر در خصوص طراحی های عصبی مد و پوشاک الهام یافته از عناصر طبیعت میباشد که بر این اساس نوعی پل
ارتباطی ما بین حوزه علوم زیستی و علوم شناختی بواسطه نوروفیزیولوژی برقرار میگردد. بدین سبب در این مجموعه با الهام از راه
حل های بیولوژیکی و با تقلید از مکانیسم ، مدل ، آناتومی ، عناصر و سیستم ها بصورت فیزیولوژیکی به حل مسائل روز انسان
میپردازیم که به مفهوم گویاتر استفاده از منشا و تاریخ طبیعی برای نوآوری در آینده بشر و حل مسائل آن ، که در این پروژه با
تقلید از مکانیسم و سیستم تنظیم دمای بدن ، پوشاک ها و نیز طراحی هایی نیز در حوزه مد و فشن صورت خواهد گرفت که هم
از مواد زیستی و طبیعی منشا گرفته اند و هم راحتی انسان را مبنا قرار داده اند و علاوه بر آن میتوانند هوشمند طراحی شده که
برای منظور های مختلفی استفاده گردند و نیز میتوانند پارامتر های مختلف را چه از لحاظ زیبایی شناختی ، رنگ شناسی ، بالینی
و غیره را اندازه گیری کنند.