شتابدهنده رسانه و شناخت آبانا- کارگروه مخاطب پژوهی

شتابدهنده رسانه و شناخت آبانا- کارگروه مخاطب پژوهی یک استارتاپ در شهر تهران می باشد

جامعه رسانه ای شده، جامعه ای است که در آن  رسانه ارتباطی در چگونگی اندیشیدن ما به کنش هایمان در تمامی زمینه های زندگی، نقش مهم و حتی محوری ایفا می کند. ما در مقام شهروند ناچاریم نیازهای مادی، ذهنی و ... خود را برآورده سازیم لذا ناچار به برخی تصمیم گیری ها هستیم و فرایندهای تصمیم گیری ناگزیر تحت وضعیت های روبه رشد سنت زدایی صورت می گیرند.

مخاطب پژوهی برای بررسی و درک سازوکار مواجهه مخاطبان با پیام های ارتباطی که به آنها ارائه می شود، امری ضروری است. چگونه به جهان پیرامون خود معنا می بخشیم؟ چگونه می توان یک شهروند قابل، یک مصرف کننده هوشیار و یک انسان کامل بود؟ 

هدف از کارگروه مخاطب پژوهشی در مرحله نخست مطالعه چگونگی معنابخشی مخاطبان به پیام های رسانه ای و تاثیر این پیام ها در زندگی روزمره آنها و در مرحله دوم بررسی این است که مخاطبان چگونه خود به کنشگری فعال تبدیل می شوند که فرایندهای ارتباطی خرد و کلان را تحت تاثیر قرار می دهند.