اولین رویداد را در راستای شناسایی و تامین مالی استارتاپها و طرحهای فناور در حوزه نوآوریهای حقوقی و قضایی

اولین رویداد را در راستای شناسایی و تامین مالی استارتاپها و طرحهای فناور در حوزه نوآوریهای حقوقی و قضایی

پردیس نوآوری حقوقی و قضایی در نظر دارد با همکاری سامانه تامین مالی و سرمایه گذاری کارن، اولین رویداد را در راستای شناسایی و تامین مالی استارتاپ ها و طرح های فناور در حوزه نوآوری های حقوقی و قضایی، در تاریخ 30 فروردین ماه برگزار نماید؛ هدف این رویداد، معرفی استارتآپ های حوزه حقوقی و قضایی به سرمایه گذاران و بهره برداران بالقوه این طرحها، ، تسهیل روند جذب سرمایه و به همرسانی صاحبان کسب وکارهای نوپا و سرمایه گذاران خطرپذیر و در نتیجه ارتقا و تعالی زیست بوم کارآفرینی کشور است.

تاریخ برگزاری رویداد: سه شنبه، 30 فروردینماه 1401
ساعت برگزاری رویداد: 10 الی 12:30

مکان برگزاری رویداد: تهران، بزرگراه ارتش، خیابان ابوالفضل صمیع، باغ بهشت، سالن سالم

https://online29.bellmeet.com/room/113346/e8bd42b3-1313-480d-a214-c4b5770449b6?lang=fa

نظرات