وظایف شورای پارک

– تدوین سیاست­ها و اولویت‌بندی زمینه‌های فعالیت پارک در چارچوب راهبردهای مصوب هیات امناء
– تصویب درخواست‌های پذیرش جهت استقرار واحدهای فنّاوری در پارک
– تصویب طرح ایجاد مراکز رشد واحدهای فنّاوری و مراکز خدمات علمی و فنّاوری و دیگر مراکز مورد نیاز جهت ارائه به سازمان موسس

زمینه فعالیت:معدن و كاني هاي غيرفلزي- مكانيك (ساخت و طراحي)- صنايع شيميايي- صنايع شوينده و بهداشتي