مرکز شتاب دهی دانشگاه صنعتی بیرجند با نام بوتاک که به تازگی با همکاری دانشجویان و برخی از اساتید این دانشگاه کار خود را اغاز کرده در نظر دارد با جذب ایده های نو و خلاقانه قدمی تازه برای تشویق نیروی جوان و دانشجو در جهت اجرایی کردن ایده هایشان بردارد .این مجموعه با اجرای فعالیت هایی گسترده در زمینه برگزاری مسابقاتی نظیر شتاب و ایده شو و ایجاد کارگاه ها و اختصاص مکانی در شتابدهنده مرکز سعی بر وارد کردن تیم ها به بازار کار و حمایت های همه جانبه از ایده های ناب ان ها دارد .