تفاوت قیمت مصالح سنگی در فهارس بهاتفاوت قیمت مصالح سنگی در فهارس بها

تفاوت قیمت مصالح سنگی در فهارس بها

در این مقاله به بیان فلسفه تفاوت شدید میان قیمت مصالح سنگی در فهرست بهای ابنیه در مقایسه با فهرست ...

مدلسازی اطلاعات ساختمان (LOD ۴۰۰)مدلسازی اطلاعات ساختمان (LOD ۴۰۰)

مدلسازی اطلاعات ساختمان (LOD ۴۰۰)

در این مقاله به تفسیر اقدامات قابل انجام در مدلسازی اطلاعات ساختمان بر اساس استاندارد AIA۲۰۲۰ با LOD ۴۰۰ پرداخته ...

مدلسازی اطلاعات ساختمان (LOD ۳۰۰)مدلسازی اطلاعات ساختمان (LOD ۳۰۰)

مدلسازی اطلاعات ساختمان (LOD ۳۰۰)

در این مقاله به تفسیر اقدامات قابل انجام در مدلسازی اطلاعات ساختمان بر اساس استاندارد AIA۲۰۲۰ با LOD ۳۰۰ پرداخته ...

بهینه سازی چینش تجهیز کارگاهبهینه سازی چینش تجهیز کارگاه

بهینه سازی چینش تجهیز کارگاه

مسافت طی شده در کارگاه – که پیش‌تر نیز در توابع ایمنی و هزینه مورد استفاده قرار گرفته است- به ...

زمانبندی و تاخیرات قرارداد مشارکت در ساختزمانبندی و تاخیرات قرارداد مشارکت در ساخت

زمانبندی و تاخیرات قرارداد مشارکت در ساخت

۱- سازنده، متعهد است برنامه زمان بندی تفصیلی ساختار شکست اجرای کار انجام موضوع مشارکت در ساخت را بر اساس ...

برنامه ریزی شهریبرنامه ریزی شهری

برنامه ریزی شهری

شکل‌دادن به شهرها برای مطابقت هرچه بیشتر با زندگی انسان به هیچ وجه کار آسانی نیست. برنامه‌ریزی شهری، در مقیاس‌های ...

تعدیل معکوس برای قیمت های جدیدتعدیل معکوس برای قیمت های جدید

تعدیل معکوس برای قیمت های جدید

قیمت‌های جدیدی که به این صورت تعیین می‌شود باید بر حسب هزینه اجرای کار در محل اجرا محاسبه گردد. «اضافه ...

هزینه تسریع و خسارت تاخیر در پیمانهزینه تسریع و خسارت تاخیر در پیمان

هزینه تسریع و خسارت تاخیر در پیمان

هرگاه جمع مدت تاخیر غیرمجاز از یک دهم مدت پیمان بیشتر نشود برای هر روز تاخیر، یک دوهزارم مبلغ باقیمانده ...

نمونه قرارداد طرح اقدام ملی مسکننمونه قرارداد طرح اقدام ملی مسکن

نمونه قرارداد طرح اقدام ملی مسکن

عبارت است از تامین زمین، طراحی و اجرای محوطه سازی و تاسیسات مربوطه، اخذ مجوزها (پروانه ساخت)، تامین تسهیلات بانکی ...

دستورالعمل ایمنی سازمان آتش نشانیدستورالعمل ایمنی سازمان آتش نشانی

دستورالعمل ایمنی سازمان آتش نشانی

نمونه دستورالعمل ایمنی اجرای سیستم‌های حفاظت و ایمنی از حریق و حوادث (سازمان آتش نشانی شهر تهران) برای یک برج ...

تحویل پروژه و تضمین قرارداد مشارکت ساختتحویل پروژه و تضمین قرارداد مشارکت ساخت

تحویل پروژه و تضمین قرارداد مشارکت ساخت

در صورتیکه عملیات موضوع مشارکت آماده تحویل موقت شود، ولی سازنده، حداکثر تا یک ماه پس از آماده شدن موضوع ...

لایحه تاخیرات در قراردادهای فیدیکلایحه تاخیرات در قراردادهای فیدیک

لایحه تاخیرات در قراردادهای فیدیک

براساس بند ۸-۴ کتاب قرمز فیدیک، پیمانکار در موارد ذیل درخصوص تمدید مدت تکمیل پروژه محق خواهد بود: تاخیر مجاز ...

دستگاه نظارت در قرارداد مشارکت در ساختدستگاه نظارت در قرارداد مشارکت در ساخت

دستگاه نظارت در قرارداد مشارکت در ساخت

۱- مالک بر اجرای عملیات پروژه از حیث کمیت و کیفیت کار و مطابقت آن با نقشه‌ها و مشخصات و ...

تقسیم واحدها در قرارداد مشارکت در ساختتقسیم واحدها در قرارداد مشارکت در ساخت

تقسیم واحدها در قرارداد مشارکت در ساخت

در صورتیکه پیشرفت فیزیکی پروژه در مراحل فوق الذکر دو ماه قبل از برنامه زمان بندی محقق گردد میزان ۵درصد ...