دورهمی هم کارآفرینیدورهمی هم کارآفرینی

دورهمی هم کارآفرینی

دورهمی همکارآفرینی، به عنوان پیش رویداد بوت کمپ تابستانی طراحی محصول استارتاپی ، در تاریخ ۲۰ام تیرماه در شتابدهنده دیموند ...

گزارش هکاتون شهرهوشمند به همراه آلبوم تصاویرگزارش هکاتون شهرهوشمند به همراه آلبوم تصاویر

گزارش هکاتون شهرهوشمند به همراه آلبوم تصاویر

شتابدهنده دیموند از تاریخ ۲۷ الی ۲۹ تیرماه، هکاتون شهرهوشمند را با همکاری سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تهران و تهران ...

دورهمی هم کارآفرینیدورهمی هم کارآفرینی

دورهمی هم کارآفرینی

دورهمی همکارآفرینی، به عنوان پیش رویداد بوت کمپ تابستانی طراحی محصول استارتاپی ، در تاریخ ۲۰ام تیرماه در شتابدهنده دیموند ...

گزارش هکاتون شهرهوشمند به همراه آلبوم تصاویرگزارش هکاتون شهرهوشمند به همراه آلبوم تصاویر

گزارش هکاتون شهرهوشمند به همراه آلبوم تصاویر

شتابدهنده دیموند از تاریخ ۲۷ الی ۲۹ تیرماه، هکاتون شهرهوشمند را با همکاری سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تهران و تهران ...

دورهمی هم کارآفرینیدورهمی هم کارآفرینی

دورهمی هم کارآفرینی

دورهمی همکارآفرینی، به عنوان پیش رویداد بوت کمپ تابستانی طراحی محصول استارتاپی ، در تاریخ ۲۰ام تیرماه در شتابدهنده دیموند ...

گزارش هکاتون شهرهوشمند به همراه آلبوم تصاویرگزارش هکاتون شهرهوشمند به همراه آلبوم تصاویر

گزارش هکاتون شهرهوشمند به همراه آلبوم تصاویر

شتابدهنده دیموند از تاریخ ۲۷ الی ۲۹ تیرماه، هکاتون شهرهوشمند را با همکاری سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تهران و تهران ...

دورهمی هم کارآفرینیدورهمی هم کارآفرینی

دورهمی هم کارآفرینی

دورهمی همکارآفرینی، به عنوان پیش رویداد بوت کمپ تابستانی طراحی محصول استارتاپی ، در تاریخ ۲۰ام تیرماه در شتابدهنده دیموند ...

گزارش هکاتون شهرهوشمند به همراه آلبوم تصاویرگزارش هکاتون شهرهوشمند به همراه آلبوم تصاویر

گزارش هکاتون شهرهوشمند به همراه آلبوم تصاویر

شتابدهنده دیموند از تاریخ ۲۷ الی ۲۹ تیرماه، هکاتون شهرهوشمند را با همکاری سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تهران و تهران ...