کارا ایده کارا ایده

کارا ایده

طراحی پلتفرم های کابردی و خلاق

دایلیسو دایلیسو

دایلیسو

دایلیسو یک استارتاپ در شهر بندرعباس می باشد

 دوزلی بوک  دوزلی بوک

دوزلی بوک

دوزلی بوک، کتاب داستان اختصاصی کودک شما

هنرانه هنرانه

هنرانه

هنرانه یک استارتاپ در شهر تهران می باشد

اپچار اپچار

اپچار

تولید خودکار اپلیکیشن موبایل سفارش مشترینام صاحب استارتاپ: سید محمد میرمعزی