افتتاح نخستین آموزشگاه تخصصی کارآفرینی جنوب شرق در کرمان

افتتاح نخستین آموزشگاه تخصصی کارآفرینی جنوب شرق در کرمان

همزمان با هفته دولت نخستین آموزشگاه آزاد فنی و حرفه‌ای تخصصی کارآفرینی جنوب شرق با اعتباری بالغ بر یک میلیارد ...

ادامه خبر
افتتاح نخستین آموزشگاه تخصصی کارآفرینی جنوب شرق در کرمان

افتتاح نخستین آموزشگاه تخصصی کارآفرینی جنوب شرق در کرمان

همزمان با هفته دولت نخستین آموزشگاه آزاد فنی و حرفه‌ای تخصصی کارآفرینی جنوب شرق با اعتباری بالغ بر یک میلیارد ...

ادامه خبر
افتتاح نخستین آموزشگاه تخصصی کارآفرینی جنوب شرق در کرمان

افتتاح نخستین آموزشگاه تخصصی کارآفرینی جنوب شرق در کرمان

همزمان با هفته دولت نخستین آموزشگاه آزاد فنی و حرفه‌ای تخصصی کارآفرینی جنوب شرق با اعتباری بالغ بر یک میلیارد ...

ادامه خبر
افتتاح نخستین آموزشگاه تخصصی کارآفرینی جنوب شرق در کرمان

افتتاح نخستین آموزشگاه تخصصی کارآفرینی جنوب شرق در کرمان

همزمان با هفته دولت نخستین آموزشگاه آزاد فنی و حرفه‌ای تخصصی کارآفرینی جنوب شرق با اعتباری بالغ بر یک میلیارد ...

ادامه خبر