دومین فراخوان جذب استارتاپ و ایده های نواورانه بینو

دومین فراخوان جذب استارتاپ و ایده های نواورانه بینو

شرکت تامین خدمات سیستم های کاربردی کاسپین با همکاری شتابدهنده دیموند، دومین رویداد جذب و حمایت از ایده های نواورانه ...

ادامه خبر
دومین فراخوان جذب استارتاپ و ایده های نواورانه بینو

دومین فراخوان جذب استارتاپ و ایده های نواورانه بینو

شرکت تامین خدمات سیستم های کاربردی کاسپین با همکاری شتابدهنده دیموند، دومین رویداد جذب و حمایت از ایده های نواورانه ...

ادامه خبر
دومین فراخوان جذب استارتاپ و ایده های نواورانه بینو

دومین فراخوان جذب استارتاپ و ایده های نواورانه بینو

شرکت تامین خدمات سیستم های کاربردی کاسپین با همکاری شتابدهنده دیموند، دومین رویداد جذب و حمایت از ایده های نواورانه ...

ادامه خبر
دومین فراخوان جذب استارتاپ و ایده های نواورانه بینو

دومین فراخوان جذب استارتاپ و ایده های نواورانه بینو

شرکت تامین خدمات سیستم های کاربردی کاسپین با همکاری شتابدهنده دیموند، دومین رویداد جذب و حمایت از ایده های نواورانه ...

ادامه خبر