فهرست هلدینگ
  • 5 مورد
بنتکبنتک

بنتک

ارائه دهنده راهکارهای مبتنی بر نوآوری، فناوری و خلاقیت

گروه دیجی کالاگروه دیجی کالا

گروه دیجی کالا

گروه دیجی کالا متشکل از کلیه سازمانهای زیر مجموعه دیجی کالا است

هلدینگ عظیم زادههلدینگ عظیم زاده

هلدینگ عظیم زاده

هلدینگ عظیم زاده یک هلدینگ در شهر تهران می باشد

فاخرفاخر

فاخر

بستر موفقیت ایده های نوین

مرکز فابامرکز فابا

مرکز فابا

فرهنگ سازی و آموزش بانکداری الکترونیک