جلسه دورهمی گردشگری ایمن با همکاری مرکز رشد برگزار گردید

جلسه دورهمی گردشگری ایمن با همکاری مرکز رشد برگزار گردید

جلسه دورهمی با عنوان گردشگری ایمن توسط مرکز تحقیقات باستان شناسی و با همکاری مرکز رشد واحدهای دزفول در روز یکشنبه مورخ ۳۱ شهریورماه برگزار گردید. در این جلسه معاون گردشگری اداره میراث فرهنگی استان خوزستان در خصوص ظرفیت های گردشگری شهرستان دزفول چالش ها و فرصت های آن صحبت نمود.

۲۴۷۰۱beb-۳b۴e-۴۳۹۸-۹۷۵b-۷b۶۰۲۹۸b۰۳c۹.jpg - ۲۹.۶۴ kB۲۸۰۱d۵۹e-۹c۱۸-۴۹۹۴-۸۵۴۶-a۵۰۷a۶f۱۰۳۴۱.jpg - ۴۵.۱۱ kB۳۷f۶۷۲۴۷-۱۵۸۳-۴۱b۸-۹۴f۲-eff۳d۴۷a۷c۴d.jpg - ۳۹.۴۶ kB۵b۰۳de۲f-cd۰a-۴۱fc-۸۹۰۲-۲۷۵۷c۹۹۳c۲۰۱.jpg - ۳۷.۸۲ kB۷۷f۶۶d۶e-۴۸ec-۴۷cb-۹۸۲b-۹a۱af۷۱۵c۰۰f.jpg - ۴۷.۵۷ kBa۵f۵۱۲۵۸-۰۵۳۳-۴۲e۹-۸۶۵c-dea۷۵۰۷c۹۷۹۰.jpg - ۳۱.۵۷ kBb۹accade-ca۲۰-۴۴۹۲-۹a۹۲-۰۴۰۱e۳۳۴۳b۱۸.jpg - ۴۳.۱۵ kB

لینک اصل خبر در سایت مرکز رشد واحدهای فناوری دزفول

  منبع خبر

  مرکز رشد واحدهای فناوری دزفول

  مرکز رشد واحدهای فناوری دزفول

  مرکز رشد واحدهای فناوری دزفول یک مرکز رشد در شهر دزفول می باشد

   نظرات