افتتاح چهارمین نمایشگاه الکامپ خوزستان

افتتاح چهارمین نمایشگاه الکامپ خوزستان

چهارمین نمایشگاه تخصصی کامپیوتر، الکترونیک، تجارت الکترونیک و دولت الکترونیک (الکامپ)، شب گذشته (نهم آبان ماه) با حضور استاندار خوزستان  و شرکت های مستقر مرکز رشد دزفول در محل دائمی نمایشگاه بین المللی اهواز افتتاح شد.

۰۳cbf۶d۷-۹۶cf-۴c۵b-۸f۴۶-۲d۱۹۲۰۶e۹۴b۴.jpg - ۹۷.۴۶ kB۴۸۰۴۸cde-۵e۴۴-۴۳۸۷-۸۳b۴-۵۸f۱۵f۳۵c۲۷c.jpg - ۱۶۳.۱۷ kB۵abe۵۲۰۸-۲e۰۱-۴۱a۰-b۸۲d-۴b۴۹۴d۴c۴add.jpg - ۹۷.۱۸ kB۵abe۵۲۰۸-۲e۰۱-۴۱a۰-b۸۲d-۴b۴۹۴d۴c۴add.jpg - ۹۷.۱۸ kB۶ac۵۰f۹۶-۷e۳۳-۴۳fb-a۴۹۹-۶۱۲b۹e۴۵bac۳.jpg - ۱۹۰.۳۹ kB۶ac۵۰f۹۶-۷e۳۳-۴۳fb-a۴۹۹-۶۱۲b۹e۴۵bac۳.jpg - ۱۹۰.۳۹ kB۸۸b۸۹۸c۶-۹a۹۱-۴۷bc-۸۵۷۳-۴۱۶۹۴db۸۴ac۹.jpg - ۲۰۹.۶۲ kB۹f۶۵۰۷۰۹-۹bec-۴dd۲-ba۷b-۰۴۰۱ff۱۸۰۶c۸.jpg - ۲۰۹.۴۶ kBc۷۴۰۸۴c۳-f۱۴۹-۴۷c۳-۹c۶۷-f۶baafdf۳۴e۲_۱.jpg - ۸۶.۵۵ kBc۸۹aba۵۱-faad-۴c۰۷-b۸۲۲-۶bff۶e۰۷fffb.jpg - ۹۷.۶۹ kB۱۰b۵۵dd۴-۲dfa-۴۰a۶-۹۲۷f-efcdff۹۰۴۱۶۱.jpg - ۱۵۰.۶۵ kB

لینک اصل خبر در سایت مرکز رشد واحدهای فناوری دزفول

  منبع خبر

  مرکز رشد واحدهای فناوری دزفول

  مرکز رشد واحدهای فناوری دزفول

  مرکز رشد واحدهای فناوری دزفول یک مرکز رشد در شهر دزفول می باشد

   نظرات