مسابقه کتابخوانی به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی

مسابقه کتابخوانی به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی

مسابقه کتابخوانی نوآوری (شناخت دره سیلیکون)
به مناسبت روز کتابخوانی

منبع خبر

مرکز نوآوری دانشگاه کردستان

مرکز نوآوری دانشگاه کردستان

مرکز نوآوری دانشگاه کردستان یک شتابدهنده در شهر سنندج می باشد

    نظرات