در مسیر پیاده سازی ITIL: مدیریت دارایی و پیکربندی

برای مثال، یک نرم‌افزار پیام‌رسان، شامل عناصر منفردی مانند سرورها، نرم‌افزارها، افرادی که کارهای مرتبط را انجام می‌دهند و مواردی از این قبیل است که به همراه یکدیگر خدمت مورد نظر را به مشتریان ارائه می‌دهند. مدیریت دارایی‌ها که به دارایی‌هایی که برای ارائه خدمات فناوری اطلاعات مورد نیاز هستند، رسیدگی می‌کند. فرآیندی که مسئولیت حصول اطمینان از کنترل مناسب دارایی‌های مورد نیاز برای ارائه خدمات و در دسترس بودن اطلاعات دقیق و قابل اعتماد درباره این دارایی‌ها در زمان و مکان مناسب را بر عهده دارد. دارایی‌های خدمت منابعی هستند که برای ارائه خدمات فناوری اطلاعات مورد نیاز هستند. مدیریت و محافظت از یکپارچگی اقلام پیکربندی در طول چرخه عمر خدمت از طریق همکاری با فرآیند مدیریت تغییر به منظور حصول اطمینان از اینکه تنها عناصر مجاز، مورد استفاده قرار می‌گیرند و تغییرات مجاز اعمال می‌شوند. حصول اطمینان از یکپارچگی اقلام پیکربندی به منظور کنترل خدمات از طریق ایجاد و حفظ یک سیستم دقیق مدیریت پیکربندی. از طریق فرآیندی تعریف‌شده و دقیق برای مدیریت دارایی‌ها و پیکربندی که منجر به کنترل بیشتر و بهبود شفافیت ردیابی می‌شود، کارایی افزایش می‌یابد. بنابراین مدیرانی ‌ که به دنبال پپیاده‌سازی چارچوب ITIL ازطریق ابزارهای ITSM در سازمان خود هستند، باید توجه ویژه‌ای به این فرآیند داشته باشند، زیرا می‌توان گفت که زیربنای یک سیستم مدیریت خدمات کارا و اثربخش، وجود راهکاری مناسب برای مدیریت دارایی‌ها و پیکربندی سازمان است.

متن کامل خبر در سایت راه پرداخت

  منبع خبر

  راه پرداخت

  راه پرداخت

  رسانه فینتک ایران

   نظرات