سازمان نصر گزارش تحلیلی «فضای استارت‌آپی ایران» را منتشر کرد / رگولاتوری، بزرگترین چالش بیرونی استارت‌آپ‌ها

ایران»، زیست‌بوم استارت‌آپی کشور را مورد بررسی قرار داد. پس از آن ۱۹ درصد از عمر استارت‌آپ‌ها بیش از ۳۹ درصد از استارت‌آپ‌ها در مرحله حوزه فعالیت بیشتر استارت‌آپ‌ها با سهم ۲۹. حوزه فعالیت استارت‌آپ‌ها را تشکیل می‌دهد. براساس این تحلیل ۸۵ درصد استارت‌آپ‌ها در شبکه اجتماعی ۹ درصد است. ۹ درصد است. ۹ درصد از بنیانگذاران نیز طبق این تحلیل بیشتر رشته‌های تحصیلی بنیانگذاران استارت‌آپ‌های مورد آزمون قرار گرفته، رشته « » با سهم ۲۵ درصد است. » با سهم ۱۰ درصد بیشتر رشته‌های بنیانگذاران را تشکیل می‌دهد. . بیش از ۲۱ درصد نیز ۱ درصد نیز ی ۱ درصد نیز ی طبق این تحلیل، بیش از ۴۲ درصد از استارت‌آپ‌ها ۷ درصد از آنها در حوزه ۲ درصد از استارت‌آپ‌ها به‌طور ۵ درصد از استارت‌آپ‌ها ۵ درصد از استارت‌آپ‌ها ۵ درصد از استارت‌آپ‌ها نیز از دیگر موانع رشد بوده که استارت‌آپ‌ها به آن اشاره کرده‌اند. بیش از ۷۵ درصد از استارت‌آپ‌ها ۳ درصد از آنها نیز از

متن کامل خبر در سایت راه پرداخت

  منبع خبر

  راه پرداخت

  راه پرداخت

  رسانه فینتک ایران

   نظرات