رویداد ایده پروری و کارآفرینی پزشکی

رویداد ایده پروری و کارآفرینی پزشکی

  منبع خبر

  شتابدهنده مِتاسِل

  شتابدهنده مِتاسِل

  مرکز نوآوری و شتابدهی سلامت الکترونیکی شرق کشور

   نظرات