تراکنش‌های موبایلی آپ در آذر ۹۸ افزایش یافت

تراکنش‌های موبایلی آپ در آذر ۹۸ افزایش یافت

سهم هر شرکت PSP از تعداد تراکنش‌های هریک از ابزارهای پذیرش – آذر ۹۸ سهم هر شرکت PSP از مبلغ تراکنش‌های هریک از ابزارهای پذیرش – آذر ۹۸

متن کامل خبر در سایت راه پرداخت

  منبع خبر

  راه پرداخت

  راه پرداخت

  رسانه فینتک ایران

   نظرات