وبینار آموزشی یادگیری ماشین در خدمت علوم پزشکی

منبع خبر

مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان الیگودرز

مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان الیگودرز

مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان الیگودرز یک مرکز رشد در شهر الیگودرز می باشد

    نظرات