گفتگو با محمد حسن شهرمیانی، مدیرعامل رهنما کالج و مدیر منابع انسانی گروه سرمایه گذاری رهنما در…

گفتگو با محمد حسن شهرمیانی، مدیرعامل رهنما کالج و مدیر منابع انسانی گروه سرمایه گذاری رهنما در…

در مورد بحث تفکر کارآفرینی در سازمان، اتفاقی که در این سال‌ها به واسطه فضای اقتصادی در حال افتادن است رقابتی است که شاید کسب و کارها مخصوصا در لایه کسب وکارهای نوآور قاعدتا دارند و شاخص نوآوری را به عنوان یک حقیقت و یک اصل اگر بخواهیم در نظر بگیریم، ما نیاز داریم که آدم‌هایی را استخدام کنیم که نگاه متفاوتی داشته باشند و این نگاه متفاوت منجر به این شود که برای ما در کسب وکار تمایز ایجاد کنند. اگر همیشه بخواهیم آدم‌هایی را داشته باشیم که یک شکل کار بکنند، اتفاقا آدم‌های توانمندی هستند، اما نگاه متفاوت، نگاه نوآورانه‌ای نداشته باشند، در این رقابت پرشتابی که کسب و کارها با هم دارند، ممکن است که ما خیلی راحت عقب بمانیم. آدم‌های این چنینی هم ویژگی متفاوتی دارند و این ویژگی‌ها باعث می‌شود یک جایی اگر به همان ترتیب به همان نگاهی که ممکن است در حوزه منابع انسانی داشته باشیم، در گذشته به دنبال استخدام بودیم و راهکارهایی که بر اساس ‌engagement در نظر می‌گرفتیم و می‌خواستیم با آنها رضایت آدم‌ها را ایجاد بکنیم، الزاما آن راهکارها هم در یک جایی جواب نمی‌دهند. اگر می‌خواهیم نگاه نوآورانه‌ای که منجر به تفکر کارآفرینی در سازمان شود را حفظ کنیم، قاعدتا باید هم به خوبی این آدم‌ها را شناسایی کنیم و از آن طرف بتوانیم شرایطی را ایجاد بکنیم که این آدم‌ها در سازمان ما بمانند و برای نگه داشتن آنها فکر کنیم. یعنی آن شرایطی که باید قاعدتا مهیا شود، مخصوصا در لایه مدیران، برای اینکه این آدم‌ها در سازمان بمانند و رشد بکنند، به نظرم یک موضوعی است که خیلی جای بهبود دارد و کاملا هم به نظر من باید از منظر منابع انسانی به این موضوع نگاه کرد.

متن کامل خبر در سایت هفته نامه شنبه

    منبع خبر

    هفته نامه شنبه

    هفته نامه شنبه

    هفته نامه شنبه یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات