مهمانی و انتقالی دانشگاه ع پ مازندران

مهمانی و انتقالی دانشگاه ع پ مازندران

به پیوست نامه شماره ۲۹۴۲/۴/آ/ص معاون محترم آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران در خصوص مهمانی و نقل و انتقال دانشجویان در نیمسال دوم ۱۴۰۱-۱۴۰۰ ارسال میگردد .

پیوست نامه
لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    منبع خبر

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران یک پارک علم و فناوری در شهر تهران می باشد

      نظرات