روزنامه رسمی هیئت مدیره جدید انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی

روزنامه رسمی هیئت مدیره جدید انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی

باستناد تبصره یک ماده ۱۳۱ قانون کار و آیین نامه مصوب آبان ماه ۱۳۸۹ هیات محترم وزیران وسایر مدارک ارسالی از انجمن فوق الذکر که به شماره ۴۸۲-۳/۲-۷ در این اداره کل به ثبت رسیده است. اسامی اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره وبازرسان آن ها که در مجمع عمومی مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ انتخاب گردیده اند، از تاریخ مذکور به مدت سه سال دارای اعتبار می باشند. سمت اعضای هیات مدیره که به موجب صورتجلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ تعیین شده اند، بشرح زیر می باشد:
۱-زینب دالوند – رئیس هیات مدیره
۲-سیدرضا شیرازی مفرد –نائب رئیس
۳-شیما شریفی –خزانه دار
۴-عادل طالبی – عضواصلی ،دبیر
۵-محمدرضا رحمانی زنجانی –عضو اصلی هیات مدیره
۶-مجید خاکپور مقدم –عضو اصلی هیات مدیره
۷-نوید معافیان –عضو اصلی هیات مدیره
۸-امیرحسین اسماعیلی-عضو علی البدل هیات مدیره
۹-وحید خسروی – عضو علی البدل هیات مدیره
۱۰-حبیب جانبهان -بازرس اصلی
۱۱-حجت فرید-بازرس علی البدل
ضمنا برابر تبصره ماده۲۲ اساسنامه انجمن صنفی کلیه مکاتبات اداری و اوراق عادی انجمن با امضا رییس هیات مدیره یا دبیر، ممهور به مهر انجمن و کلیه اوراق تعهدآور، اسناد رسمی و اسناد مالی از قبیل چک ، سفته و برات که به تصویب هیات مدیره رسیده باشد، با امضای مشترک خزانه دار و رییس هیات مدیره یا دبیر و ممهور به مهر انجمن معتبر خواهد بود.

اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تهران

لینک اصل خبر در سایت انجمن صنفی کارفرمایی فروشگاه های اینترنتی شهر تهران (کسب کارهای اینترنتی)

  منبع خبر

  انجمن صنفی کارفرمایی فروشگاه های اینترنتی شهر تهران (کسب کارهای اینترنتی)

  انجمن صنفی کارفرمایی فروشگاه های اینترنتی شهر تهران (کسب کارهای اینترنتی)

  انجمن کسب و کارهای اینترنتی می کوشد تا با ایجاد بستری مناسب برای تمامی نقش آفرینان فعال در زیست بوم (اکوسیستم) فناوری اطلاعات علاوه بر اینکه به حمایت

   نظرات