صدور مجوز تاسیس مرکز نوآوری صنایع خلاق و فرهنگی برای دانشگاه علم و فرهنگ

(از تشکیل هسته‌های فکری کارآفرینی تا ثبت مراکز خدمات تخصصی دانشگاهی) و پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی (از تشکیل کانون‌های اولیه تا ایجاد شرکت و تجاری سازی عمومی) در دانشگاه با این دیدگاه بوده است. رییس دانشگاه علم و فرهنگ هدف از تاسیس این مرکز را شناسایی و توانمندسازی متخصصان، دانشجویان و اساتید خلاق، نوآور، کارآفرین و فراهم‌سازی زمینه تجاری سازی دستاوردهای علمی آن‌ها برای ورود به فعالیت‌های کارآفرینانه و تحقق هدف دانشگاه کارآفرین دانست و افزود: اخذ مجوز مرکز نوآوری صنایع خلاق فرهنگی سبب خواهد شد،

متن کامل خبر در سایت اکوموتیو

منبع خبر

اکوموتیو

اکوموتیو

اکوموتیو یک رسانه در شهر تهران می باشد

نظرات