باقر بحری، رئیس کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران

باقر بحری، رئیس کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران

    نظرات