گزارش تصویری روز چهارم نمایشگاه الکامپ 2018 (بخش دوم)

گزارش تصویری روز چهارم نمایشگاه الکامپ 2018 (بخش دوم)

در ادامه روز چهارم نمایشگاه الکامپ بیست و چهارم، شاهد ارائه تیم‌ها در مسابقه الکام پیچ و برگزاری نشستی در مورد ارزشگذاری استارتاپ‌ها در غرفه شتابدهنده نوین‌تک بودیم.

    نظرات