همه‌گیری کرونا و بقای کسب‌و‌کارهای خرد و کوچک

با این همه با توجه به نیاز فوری به پشتیبانی از این کسب‌و‌کارهای خرد و کوچک در سراسر جهان، توصیه اولیه موسسه «تکنوسرو» به اشتراک گذاشته می‌شود. تنظیم مجدد اهداف برای ادامه حیات کسب‌و‌کارها: در هنگام ثبات اقتصادی، برنامه‌های کارآفرینی «تکنوسرو» به بنگاه‌ها و شرکت‌ها در شناسایی و دستیابی به فرصت‌های جدید کسب‌و‌کار کمک می‌کنند. در طول بحران کرونا، این اهرم‌ها کماکان واجد اهمیت هستند، اما هر کدام نیازمند آن هستند که با نیازهای متغیر کارآفرینان تطابق پیدا کنند. تعامل در اکوسیستم: همه‌گیری ویروس کرونا، چالشی جدید برای کسب‌و‌کارهای خرد و کوچک است و هیچ سازمان واحدی پاسخی برای چگونگی پرداختن به آن ندارد. اگر با هم کار کنید می‌توانید؛ راه‌ها و شیوه‌های موثر را شناسایی کرده و سازگاری و تطابق خود را در طول همه‌گیری جهانی ویروس کرونا تقویت کنید، سازمان‌های خود را برای بروز بحران‌های آینده آماده کنید، برای سازمان‌ها، اطلاعات کاربردی و واقعی فراهم کنید تا در فرآیند اعطای کمک هزینه‌های مالی از آنها استفاده کنند، به موسسات مالی و بازیگران بخش خصوصی کمک کنید تا خدمات خود را با وضعیت دشوار کسب‌و‌کارهای خرد و کوچک متناسب کنند، سیاست‌هایی که از کارآفرینان در مواقع بحران حمایت می‌کنند تقویت کنید و در نهایت ارتباط سیاست‌ها و رویه‌های جدید دولت با کارآفرینان را تسهیل کنید.

متن کامل خبر در سایت مدیر اینفو

منبع خبر

مدیر اینفو

مدیر اینفو

مدیر اینفو یک رسانه در شهر تهران می باشد

نظرات