واحد رشد و بالندگی مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه ۵ کارگاه توانمند سازی برگزار می‌نمایدقابل توجه اعضاء محترم هیئت علمی دانشکده
واحد رشد و بالندگی مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه و  برگزار می‌نماید :
حضوری/مجازی تاریخ ارائه نام مدرس نام کارگاه شماره
حضوری ۱۳۹۹/۵/۲۹ خانم دکتر جانانی کارآزمایی بالینی ۱
حضوری ۱۳۹۹/۵/۲۹ آقای دکتر معروفی طراحی و تحلیل سوالات ازمون ۲
حضوری ۱۳۹۹/۴/۱۸ خانم دکتر فروزنده
خانم دکتر هاشمی
اخلاق در پژوهش ۳
حضوری ۱۳۹۹/۵/۶ خانم دکتر فروزنده
خانم دکتر هاشمی
اخلاق در پژوهش ۴
حضوری ۱۳۹۹/۴/۲۵ خانم دکتر جانانی SPSS ۵
حضوری ۱۳۹۹/۴/۲۴ خانم دکتر غرایی شناخت و راهکارهای پیشگیری از فرسودگی شغلی ۶
لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

منبع خبر

پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران یک پارک علم و فناوری در شهر تهران می باشد

    نظرات