آدرس لینک تهیه محتوای آموزشی ساخت آزمون در سامانه یادگیری الکترونیکی دانشگاه(LMS)

آدرس لینک تهیه محتوای آموزشی ساخت آزمون در سامانه یادگیری الکترونیکی دانشگاه(LMS)


قابل توجه اعضاء محترم هیئت علمی دانشکده

آدرس لینک تهیه محتوای آموزشی ساخت آزمون در سامانه یادگیری الکترونیکی دانشگاه( LMS )

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

منبع خبر

پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران یک پارک علم و فناوری در شهر تهران می باشد

    نظرات