هزینه اشتغال‌زایی در بخش تعاون یک‌چهارم سایر بخش‌ها است

هزینه اشتغال‌زایی در بخش تعاون یک‌چهارم سایر بخش‌ها است

    نظرات