اولین کنفرانس ملی انجمن علمی پارک های علم و فناوری و مراکز رشد

اولین کنفرانس ملی انجمن علمی پارک های علم و فناوری و مراکز رشد

منبع خبر

مرکز رشد واحدهای فناور نوشهر

مرکز رشد واحدهای فناور نوشهر

مرکز رشد واحدهای فناور نوشهر یک مرکز رشد در شهر نوشهر می باشد

    نظرات