جهرمی خبر تحریم ایران توسط انجمن جهانی موبایل را تکذیب کرد

نظرات