پارامترهای مهم مرکز تماس چیست؟

به همین منظور اندازه‌گیری عملکرد مرکز تماس برای میزان دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده و یا دور شدن از آنها ضروری است. در حالی که نیاز به تجزیه و تحلیل پارامترهای مرکز تماس برای اکثر مدیران این مراکز واضح است، اما مشخص نیست که کدام پارامترها در طول زمان باید اندازه‌گیری و بررسی شوند. در ادامه سه شاخص مهم عملکرد مرکز تماس آورده شده است. بالا بودن میزان حل مشکل در اولین تماس، عملکرد خوب مرکز تماس را نشان در مراکز تماس پارامتر رضایت مشتری از منابع مختلف بسیاری مانند انجام رضایت مشتری راه‌های بسیاری برای اندازه‌گیری نظیر نظرسنجی پس از تماس، که مراکز تماس مشتری‌مدار از این شاخص پیروی کرده و از پایین بودن میزان آن اطمینان

متن کامل خبر در سایت راه پرداخت

  منبع خبر

  راه پرداخت

  راه پرداخت

  رسانه فینتک ایران

   نظرات