قابل توجه همکاران محترم

قابل توجه همکاران محترم

ثبت نام از نیروهای داوطلب به عنوان کادر درمانی (پزشک، پیراپزشک،کارشناس ، بهیار و امدادگر و...) وکادر اداری وپشتیبانی

(اداری ، خدمات و نقلیه ) مراقبت از بیمارن کروناییجهت ثبت نام به سایت اصلی دانشگاه علوم پزشکی ایران به آدرس

IUMS.AC.IR مراجعه نمایید
لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    منبع خبر

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران یک پارک علم و فناوری در شهر تهران می باشد

      نظرات