وبینار آشنایی با امکانات و مزایای ایجاد شرکت‌های تعاونی برای اساتید دانشگاه کردستان

وبینار آشنایی با امکانات و مزایای ایجاد شرکت‌های تعاونی برای اساتید دانشگاه کردستان

وبینار آشنایی با امکانات و مزایای ایجاد شرکت‌های تعاونی برای اساتید دانشگاه کردستان
مرکز نوآوری دانشگاه با همکاری اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی سمیناری به صورت مجازی برای اساتید دانشگاه برگزار می کند
وبینار آشنایی با امکانات و مزایای ایجاد شرکت‌های تعاونی برای اساتید دانشگاه کردستان

منبع خبر

مرکز نوآوری دانشگاه کردستان

مرکز نوآوری دانشگاه کردستان

مرکز نوآوری دانشگاه کردستان یک شتابدهنده در شهر سنندج می باشد

    نظرات