ثبت نام دانشجو در دوره کارشناسی ارشد مجازی رشته جامعه نگر علوم سلامتکلیه پذیرفته شدگان جدیدالورود رشته آموزش جامعه نگر علوم سلامت مقتضی است روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۲/۶ جهت بارگذاری کسری مدارک ثبت نامی خود، به سامانه ثبت نام اینترنتی دانشگاه علوم پزشکی ایران
(registration.iums.ac.ir) مراجعه و پس از تکمیل و دریافت تاییدیه ثبت نام، فرم ثبت نام اطلاعات دانشجویان (پیوست) را تکمیل و به همراه تاییدیه ثبت نام به آدرس ایمیل اداره آموزش دانشکده بهداشت amozesh_soh iums.ac.ir) ) ارسال نمایند.
در ضمن تاریخ انتخاب واحد اینترنتی روز دوشنبه ۱۳۹۹/۲/۸از طریق سایت دانشکده بهداشت اطلاع رسانی خواهد گردید.

دریافت فرم ثبت نام
لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    منبع خبر

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران یک پارک علم و فناوری در شهر تهران می باشد

      نظرات