گزارش تصویری بازدید معاون علمی و فناوری رئیس جمهور از کارخانه نوآوری یزد

گزارش تصویری بازدید معاون علمی و فناوری رئیس جمهور از کارخانه نوآوری یزد

گزارش تصویری بازدید معاون علمی و فناوری رئیس جمهور از کارخانه نوآوری یزد
گزارش تصویری بازدید معاون علمی و فناوری رئیس جمهور از کارخانه نوآوری یزد
گزارش تصویری بازدید معاون علمی و فناوری رئیس جمهور از کارخانه نوآوری یزد
گزارش تصویری بازدید معاون علمی و فناوری رئیس جمهور از کارخانه نوآوری یزد
گزارش تصویری بازدید معاون علمی و فناوری رئیس جمهور از کارخانه نوآوری یزد
گزارش تصویری بازدید معاون علمی و فناوری رئیس جمهور از کارخانه نوآوری یزد
گزارش تصویری بازدید معاون علمی و فناوری رئیس جمهور از کارخانه نوآوری یزد
گزارش تصویری بازدید معاون علمی و فناوری رئیس جمهور از کارخانه نوآوری یزد
گزارش تصویری بازدید معاون علمی و فناوری رئیس جمهور از کارخانه نوآوری یزد
گزارش تصویری بازدید معاون علمی و فناوری رئیس جمهور از کارخانه نوآوری یزد
گزارش تصویری بازدید معاون علمی و فناوری رئیس جمهور از کارخانه نوآوری یزد
گزارش تصویری بازدید معاون علمی و فناوری رئیس جمهور از کارخانه نوآوری یزد
لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری یزد

  منبع خبر

  پارک علم و فناوری یزد

  پارک علم و فناوری یزد

  زندگی با طعم فناوری ایرانی

   نظرات