گزارش تصویری رونمایی از طرح شرکت پردیس پژوهش توسط وزیر بهداشت

گزارش تصویری رونمایی از طرح شرکت پردیس پژوهش توسط وزیر بهداشت

گزارش تصویری رونمایی از طرح شرکت پردیس پژوهش توسط وزیر بهداشت
گزارش تصویری رونمایی از طرح شرکت پردیس پژوهش توسط وزیر بهداشت
گزارش تصویری رونمایی از طرح شرکت پردیس پژوهش توسط وزیر بهداشت
گزارش تصویری رونمایی از طرح شرکت پردیس پژوهش توسط وزیر بهداشت
گزارش تصویری رونمایی از طرح شرکت پردیس پژوهش توسط وزیر بهداشت
گزارش تصویری رونمایی از طرح شرکت پردیس پژوهش توسط وزیر بهداشت
گزارش تصویری رونمایی از طرح شرکت پردیس پژوهش توسط وزیر بهداشت
گزارش تصویری رونمایی از طرح شرکت پردیس پژوهش توسط وزیر بهداشت
لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری یزد

  منبع خبر

  پارک علم و فناوری یزد

  پارک علم و فناوری یزد

  زندگی با طعم فناوری ایرانی

   نظرات