شتاب‌زدگی چالش‌های حوزه شرکت‌های استارتاپی

فقدان فرهنگ سرمایه‌گذاری خطرپذیر، عدم شفافیت و شناخت از سرمایه‌گذران استارتاپی و وجود ابهام در سرمایه‌گذاری‌ها و تعدد نهادهای مسئول در زمینه استارتاپ‌ها از جمله چالش‌های شرکت‌های استارتاپی است که در جلسه کمیسیون نخبگان و آینده‌نگاری علم و نوآوری شورای عالی انقلاب فرهنگی به آن پرداخته شد. در جلسه‌یکصد و دوم کمیسیون نخبگان و آینده نگاری علم و فناوری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی به بررسی "اکوسیستم استارتاپ کشور" اختصاص داشت و گزارش تدوین شده در این زمینه ارائه شد. در این گزارش با ارائه تعریف‌های مختلف از مفهوم "استارتاپ" و مقایسه میان این تعاریف، یک تعریف جامع از این مفهوم ارائه شد. در ادامه این گزارش ضمن تشریح اهمیت "استارتاپ" و اثرگذاری آن در حوزه‌های مختلف مانند حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، تاکید شده است که اکوسیستم استارتاپ ایران به واسطه عدم بلوغ و سیاست‌گذاری نامناسب دچار درهم‌ریختگی و آسیب جدی است. در این جلسه فقدان فرهنگ سرمایه‌گذاری خطرپذیر، ...

متن کامل خبر در سایت مدیر اینفو

    منبع خبر

    مدیر اینفو

    مدیر اینفو

    مدیر اینفو یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات