«دکتر-مهندسِ بیکار»| نرخ بیکاری فارغ التحصیلان ۱۷.۲ درصد شد

«دکتر-مهندسِ بیکار»| نرخ بیکاری فارغ التحصیلان ۱۷.۲ درصد شد

بر اساس این نتایج، نرخ بیکاری در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری کل کشور نشان میدهد که این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال قبل تابستان ۱۳۹۷، ۱. این شاخص در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری جوانان ۲۴-۱۵ ساله کل کشور نشان میدهد که این شاخص نسبت به فصل مشابه در سال گذشته ۱. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری جوانان ۳۵-۱۸ ساله نشان میدهک که این شاخص نیز نسبت به فصل مشابه در سال گذشته ۲. بررسی نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر فارغ التحصیل آموزش عالی، نشان می‌دهد ۱۷. این نرخ در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط روستایی نسبت به نقاط شهری بیشتر بوده است. بررسی تغییرات این شاخص نشان میدهد که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴. بررسی تغییرات این شاخص نشان می‌دهد که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۰. برا ساس این نتایج، نرخ بیکاری در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است. این نرخ در تابستا ن ۱۳۹۸ نسبت به فصل مشابه سال قبل کاهش ۱.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری تسنیم

    منبع خبر

    خبرگزاری تسنیم

    خبرگزاری تسنیم

    خبرگزاری تسنیم یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات