مروری بر مدیریت تداوم خدمات فناوری اطلاعات (ITSCM)

/ مدیریت تداوم خدمات (Service Continuity Management) فرآیندی کنش‌گرایانه و واکنش‌گرایانه است که وظیفه آن برنامه‌ریزی برای بازیابی خدمات، در صورت احتمال وقوع فاجعه و اختلال در خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات است. اهداف مدیریت تداوم خدمات فناوری اطلاعات هدف اصلی مدیریت تداوم خدمات پشتیبانی کامل از فرآیند مدیریت تداوم کسب‌وکار است، با اطمینان از اینکه ارائه‌دهنده خدمات فناوری اطلاعات مقاصد مدیریت تداوم خدمات فناوری اطلاعات همچنین، مدیریت تداوم خدمات فناوری اطلاعات باید تاثیرات کسب‌وکار و ریسک‌ها را تحلیل و فعالیت‌ها را به شکل تحلیل تاثیر این تغییرات بر برنامه‌های تداوم خدمات فناوری اطلاعات. دامنه مدیریت تداوم خدمات فناوری اطلاعات هم به این مسائل جزئی، در طراحی خدمات برای بازیابی و دسترس‌پذیری، پرداخته می‌شود. مدیریت تداوم خدمات فناوری اطلاعات معمولا به ریسک‌های بلندمدت، مانند تغییر مسیر، تنوع و ساختار کسب‌وکارها، مستقیما نمی‌پردازد. ارزش مدیریت تداوم خدمات فناوری اطلاعات ماهیت برنامه مدیریت تداوم خدمات به گونه‌ای است که به ما اجازه مدیریت تداوم خدمات می‌تواند سازمان را از نظر ذهنی برای وقوع این فرآیند به ما کمک می‌کند که درک روشنی از اهمیت خدمات فناوری اطلاعات اصول و مفاهیم اساسی مدیریت تداوم خدمات فناوری اطلاعات برنامه‌های تداوم خدمات فناوری اطلاعات بخش قابل‌توجهی از برنامه‌های تداوم کسب‌وکار هستند. یک برنامه تداوم کسب‌وکار (BCP) تشریح می‌کند و توضیح می‌دهد که برای بازیابی فرآیندهای مختل‌شده در کسب‌وکار، باید چه مراحلی را طی کرد. مدیریت تداوم کسب‌وکار، در صورت بروز اختلال، برای بازیابی فرآیندهای روش پیاده‌سازی مدیریت تداوم خدمات فناوری اطلاعات لازم برای پیاده‌سازی مدیریت تداوم خدمات را می‌شود در چهار گام خلاصه کرد. در این مرحله، مدیریت سطح خدمات پشتیبانی فناوری اطلاعات و ارتباطات باید پیاده‌سازی شود تا بتوانیم درک درستی از اهمیت وضعیت بحرانی خدماتی که در اختیار سازمان هستند داشته باشیم. فعالیت‌های فرآیند مدیریت تداوم خدمات فناوری اطلاعات فعالیت‌های فرآیند مدیریت تداوم خدمات فناوری اطلاعات برای تنظیم و بهره‌برداری از مدیریت تداوم خدمات فناوری اطلاعات، مراحل رویکرد چرخه عمر اساس مدیریت تداوم خدمات فناوری استراتژی تداوم خدمات فناوری اطلاعات. توسعه برنامه‌های تداوم خدمات فناوری اطلاعات؛ نقش‌ها و وظایف مدیریت تداوم خدمات فناوری اطلاعات توسعه برنامه بازیابی تداوم خدمات فناوری اطلاعات را هدایت می‌کند؛ برای برنامه بازیابی تداوم خدمات شخصا فراخوان می‌دهد؛ ۲. تیم بازیابی تداوم خدمات فناوری اطلاعات این تیم در آزمون و فراخوان برنامه بازیابی تداوم خدمات شرکت می‌کنند؛ چالش‌های مدیریت تداوم خدمات فناوری اطلاعات اگر توسعه برنامه‌های فناوری اطلاعات بدون در نظر گرفتن برنامه‌های کسب‌وکار باشد، ممکن است برنامه‌های مناسبی نباشند. ریسک مدیریت تداوم خدمات فناوری اطلاعات نداشتن تعهد، از کسب‌وکار گرفته تا فرآیند مدیریت تداوم خدمات فناوری اطلاعات؛ برنامه‌های مدیریت تداوم خدمات فناوری اطلاعات می‌توانند به واسطه اطلاعات و برنامه‌های گفته شد برای روشن‌تر شدن نقش فرآیند مدیریت تداوم خدمات فناوری اطلاعات و وظایف و کوشیدیم نشان دهیم که نقش مدیریت تداوم خدمات فناوری اطلاعات، مدیریت تداوم خدمات فناوری اطلاعات کمک می‌کند که هزینه‌های غیرقابل حذف را به حداقل

متن کامل خبر در سایت راه پرداخت

  منبع خبر

  راه پرداخت

  راه پرداخت

  رسانه فینتک ایران

   نظرات