شفافیت به توسعه زیست‌بوم نوآوری فناورانه کمک می‌کند

شفافیت به توسعه زیست‌بوم نوآوری فناورانه کمک می‌کند

۲- مشاهده‌ها در صنایع مختلف و خصوصا کسب‌و‌کارهایی که تعامل مستقیم با مصرف‌کننده‌‌ نهایی دارند، موید این موضوع هستند که اگرچه رفتار مصرف و ترجیحات مصرف‌کننده شباهت‌های زیادی با مصرف‌کننده‌‌ غربی و آمریکایی دارد، اما الزامات، موانع و ماهیت کارکردی محیط کسب‌و‌کاری در ایران، ‌ شباهت‌های بیشتری با کشورهای شرقی و حوزه‌‌ منا دارد. شفافیت داده‌ای، هم باعث بهبود فرآیند سرمایه‌گذاری از طریق کاهش ریسک به صورت مستقیم می‌شود‌ و هم در میان‌مدت با افزایش قابلیت اعتماد به داده‌های موجود، سرمایه‌های جدیدی را هم وارد بازار خواهد کرد در حال حاضر بازارهایی جذابیت سرمایه‌گذاری دارند که قابلیت افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های مصرف‌کننده در آنها وجود دارد. در بازارهای سنتی، این اطلاعات به صورت تاریخی و بر اساس سعی و خطا به دست آمده ‌و ماهیت دارایی‌محور بسیاری از این بازارها، ‌ باعث شده که ساختار ریسک در آنها با ساختار ریسک در کسب‌و‌کارهای نوپا متفاوت باشد و بازگشت بخش خوبی از اصل سرمایه، ‌ تضمین‌شده باشد. ایجاد شفافیت داده‌ای، هم باعث بهبود فرآیند سرمایه‌گذاری از طریق کاهش ریسک به صورت مستقیم می‌شود‌ و هم در میان‌مدت با افزایش قابلیت اعتماد به داده‌های موجود، سرمایه‌های جدیدی را هم وارد بازار خواهد کرد.

متن کامل خبر در سایت هفته نامه شنبه

    منبع خبر

    هفته نامه شنبه

    هفته نامه شنبه

    هفته نامه شنبه یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات